مالیات در ترکیه

مالیات در ترکیه

مالیات در ترکیه

سرفصلهای مالیاتی در ترکیه به شرح زیر طبقه بندی می گردند :

*مالیات بر درآمد
*مالیات بر درآمد شرکتها (اشخاص حقوقی)
*مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

*مالیات بر هزینه ها(مصرف)
*مالیات بر ارزش افزوده
*بانکداری و بیمه
*مالیات بر معاملات
*حق تمبر
*مالیات بر ثروت (دارایی)
*مالیات بر ارث و هدیه

مالیات بر اموال

مالیات بر درآمد

عبارت است از مالیات بر درآمد اشخاص و شرکتها اعم از  خارجی و  داخلی ساکن ترکیه . درآمد حاصل از اشتغال، اموال ،تجارت و یا سایر فعالیتهای  مشابه  افراد غیر مقیم در ترکیه نیز مشمول مالیات می باشد ولی این مالیات تنها شامل درآمدهای حاصله در ترکیه است .

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی(شرکتها)

از دیدگاه مالیاتی ، شرکتها به دو گروه  با مسئولیت محدود (شرکتهای مسئولیت محدود ) و شرکتهای خصوصی (مشارکتهای محدود و معمولی)  تقسیم می شوند .مالیات بر شرکتها شامل شرکتهای با مسئولیت محدود،بنگاه های اقتصادی ،موسسات تجاری مستقل اجتماعی  ،بنیادهای دولتی و محلی می گردد .

مالیات مشمول (کامل یا محدود ) ،بر اساس موقعیت مکانی (اقامتگاه ) شرکت ثبت شده تعیین می گردد . در صورتیکه اقامتگاه شرکت و یا مرکز مدیریت آن در ترکیه ثبت شده باشد ،مشمول پرداخت مالیات از نوع کامل می گردد . این بدان معناست که درآمد ناشی از تجارت شرکت با تمام نقاط جهان ، مشمول پرداخت مالیات است .اگر شرکتی غیر محلی (در ترکیه ) تحت عنوان شعبه و یا سرمایه گذاری مشترک ثبت و اداره شود  ،در اینصورت مشمول مالیات از نوع محدود می گردد  .یعنی تنها به بخشی از درآمد که  مستقیما در ترکیه کسب شده است ، مالیات تعلق می گیرد .

درصورت عدم حضور شخص در ترکیه (مانند ارائه فعالیتهای خدماتی در ترکیه ) معمولا مالیات مشمول ، به درآمد حاصله تعلق می گیرد .

نرخ پایه مالیات بر شرکت  ۳۰{۳۶c19f3138bae0279fee30d5e04f4f2500640a2c4c26df5aeb6c7a6dc7bb39d8} بوده که با احتساب ۱۰{۳۶c19f3138bae0279fee30d5e04f4f2500640a2c4c26df5aeb6c7a6dc7bb39d8} نرخ اجرایی ، میزان مالیات قابل اجرا ۳۳{۳۶c19f3138bae0279fee30d5e04f4f2500640a2c4c26df5aeb6c7a6dc7bb39d8} می گردد .

برای شرکتهایی که اقامتگاه قانونی و یا محل مدیریت آن در ترکیه ثبت شده باشد، درآمد ناشی از فعالیتهای تجاری آنها با تمام نقاط جهان ، مشمول پرداخت مالیات می گردد اما برای پرداخت مالیات های مشمول بر درآمدهای حاصل از فعالیتهای خارجی ، تسهیلات اعتباری تعلق می گیرد .(تا سقف مالیات مشمول بر درآمد شرکتهای ترک ، یعنی ۳۰{۳۶c19f3138bae0279fee30d5e04f4f2500640a2c4c26df5aeb6c7a6dc7bb39d8})

برای شرکتهایی که دفتر مرکزی در کشوری دیگر بوده و در ترکیه تحت عنوان شعبه به ثبت رسیده اند ، مالیات بربخشی از درآمد سالانه ایشان تعلق می گیرد که در طی یک دوره یکساله ، از محل شرکت ثبت شده در ترکیه کسب شده است .

دریافت مالیات ، طیف وسیعی از انواع درآمدها از قبیل افراد مقیم در ترکیه ، اشخاص حقیقی و حقوقی ، مال الاجاره تجاری ،شرکتها ،سود ناشی از اوراق قرضه دولتی ، سود بانکی و … را شامل می شود .

برای شرکتهای غیر مقیم در ترکیه ، اغلب پرداختهای خارجی از قبیل ارائه خدمات حرفه ای و کمکهای فنی و حق امتیاز و اجاره مشمول مالیات ، نرخ مالیات بین ۱۰ تا ۲۵ درصد شناور است . این کشورها می توانند از کاهش نرخ مالیاتی  در شرایط خاص بهره مند شوند . قراردادهای حق امتیاز و ثبت اختراعات، می بایست توسط اداره سرمایه گذاری خارجی به ثبت برسند .

مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی :

عبارت است از مالیات مشمول بر دستمزد دریافتی درازء کار در ترکیه ،درآمد حاصل ازاجاره ملک در ترکیه، سود و درآمد ناشی از فروش حق امتیاز، حق چاپ و موارد مشابه . (طرفنظر از محل پرداخت ، خواه در ترکیه باشد ،خواه بصورت حواله ارسال شده باشد ).

افراد مقیم ترکیه مشمول پرداخت مالیات بر درآمد حاصل از تجارت با سراسر جهان می باشند ،اما می توانند جهت پرداخت مالیات های مشمول بر درآمدهای خارجی ، تسهیلات اعتباری دریافت کنند .مالیات بر درآمد حاصل از کشورهای خارجی ممکن است به نسبت مالیات مشابه بر درآمد داخلی در ترکیه کمتر باشد مشروط بر اینکه از سقف مالیاتی مورد قبول ترکیه  کمتر نگردد .

درآمد مشمول مالیات افراد غیر مقیم  همانند افراد مقیم بوده اما مشمول کاهش نرخ مالیاتی و دریافت تسهیلات اعتباری نمی باشند .نرخ مالیات برای اشخاص  مشمول ۱۵-۴۰{۳۶c19f3138bae0279fee30d5e04f4f2500640a2c4c26df5aeb6c7a6dc7bb39d8} می باشد .

مالیات بر هزینه (مصرف )

مالیات بر ارزش افزوده (VAT):

نرخ مالیات بر تحویل کالا و ارائه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده ، بین ۱{۳۶c19f3138bae0279fee30d5e04f4f2500640a2c4c26df5aeb6c7a6dc7bb39d8} تا ۲۳{۳۶c19f3138bae0279fee30d5e04f4f2500640a2c4c26df5aeb6c7a6dc7bb39d8} متغیر است که معمولا نرخ ۱۸{۳۶c19f3138bae0279fee30d5e04f4f2500640a2c4c26df5aeb6c7a6dc7bb39d8} درنظر گرفته می شود .میزان مالیات بر ارزش افزوده برای شرکتهای داخلی ۱۸{۳۶c19f3138bae0279fee30d5e04f4f2500640a2c4c26df5aeb6c7a6dc7bb39d8} ،برای اغلب درآمدهای ناشی از اجاره ۱{۳۶c19f3138bae0279fee30d5e04f4f2500640a2c4c26df5aeb6c7a6dc7bb39d8} ، به استثنای خودروی اجاره ای که ۲۳{۳۶c19f3138bae0279fee30d5e04f4f2500640a2c4c26df5aeb6c7a6dc7bb39d8} و برای اجاره سایر وسایل نقلیه زمینی ۸{۳۶c19f3138bae0279fee30d5e04f4f2500640a2c4c26df5aeb6c7a6dc7bb39d8} است .قرارداد کرایه از کلیه مالیاتها و عوارض و حق تمبر معاف است .نرخ مالیات بر ارزش افزوده در واردات ، بر اساس نرخ معمول محاسبه می گردد .

مالیات بر معاملات بانکی و بیمه:

عملیات بانکی و شرکتهای بیمه ای  از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند اما مشمول مالیات ناشی از معاملات بانکی و بیمه ای هستند . این مالیات مشمول درآمدهای بانکی از قبیل سود وام می باشد .

حق تمبر :

حق تمبر مشمول طیف وسیعی از مدارک از جمله قراردادها، موافقت نامه ها، یادداشت های قابل پرداخت، نامه مشارکت سرمایه اعتبار و نامه تضمین، صورتهای مالی و اشتغال می گردد. حق تمبر ،بر اساس  یک درصد از ارزش سند محاسبه می گردد.

مالیات بر ثروت (دارایی)
مالیات بر ارث و هدیه:

کسب اموال و دارایی بر حسب مورد (هدیه و ارث )، مشمول مالیات به میزان ۴٪ الی ۳۰٪  ارزش تخمینی آن می باشد. مالیات پرداخت شده در یک کشور خارجی بر اموال به ارث برده شده از میزان کل مالیات مشمول کسر می گردد .مالیات بر ارث در طول مدت پنج سال و درطی دو قسط در هر سال ،قابل پرداخت است.

مالیات بر اموال غیر منقول

مالیات بر املاک  هر ساله بر اموالی از قبیل زمین و ساختمان تعلق گرفته و نرخ آن بین ۰٫۳{۳۶c19f3138bae0279fee30d5e04f4f2500640a2c4c26df5aeb6c7a6dc7bb39d8} تا ۰٫۶{۳۶c19f3138bae0279fee30d5e04f4f2500640a2c4c26df5aeb6c7a6dc7bb39d8} ارزش ملک متغییر می باشد .در صورت فروش اموال ۴/۸{۳۶c19f3138bae0279fee30d5e04f4f2500640a2c4c26df5aeb6c7a6dc7bb39d8} ارزش فروش از طرف خریدار و فروشنده پرداخت می گردد.در صورتیکه ملک مورد نظر به یکی از نزدیکان فروخته شود این مبلغ به ۲/۴{۳۶c19f3138bae0279fee30d5e04f4f2500640a2c4c26df5aeb6c7a6dc7bb39d8} تقلیل می یابد.

#ترکیه #مالیات #تکس

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید