نوشته‌ها

نظام آموزشی در ترکیه 2

سیستم آموزشی ترکیه قسمت دوم

/
نظام آموزشی در ترکیه 2 آموزش متوسطه از سال 1997 (به دنبال سیستم جدید…
نظام آموزشی در ترکیه 1

نظام آموزشی در ترکیه قسمت اول

/
نظام آموزشی در ترکیه 1 در نظام آموزشی ترکیه دو ساختار و یا به عبار…
آزمون های ورود به دانشگاه ترکیه

آزمون های ورود به دانشگاه ترکیه

/
آزمون های ورود به دانشگاه ترکیه  آزمون YÖS در دو قسمت ارائه میشود که د…