| سایت جامع ترکیه
#4710
mehrnoosh ahmadiAhmadi
مدیر

خیر با گواهینامه ایران نمیشه .یا باید گواهینامه بین الماللی داشته باشید یا گواهینامه ترک بگیرید .