| سایت جامع ترکیه
#4706
mehrnoosh ahmadiAhmadi
مدیر

هم قیمت لیر متغیره هم بنزین ولی در حال حاظر حدود 16000 تومان