| سایت جامع ترکیه
#4646
ژیلا شهناییصفوی
میهمان

اگر بخواهیم ماشین بگیریم با گواهینامه ایران میشه رانندگی کرد؟