| سایت جامع ترکیه
#4621
رضا سجادی
میهمان

چه فرقی بین اقامت دائم و اقامت موقت هست؟