حمایت بانکی ترکیه

حمایت های بانکی از تجارت

حمایت های بانکی از تجارت در ترکیه

سیاست های کلی اگزیم بانک ترکیه به طور خلاصه به شرح ذیل آمده است .

وام صادرات کوتاه مدت :

بانک اگزیم ترکیه با هدف گسترش صادرات وام صادرات کوتاه مدت را به صادرکنندگان و تولید کنندگانی که تمایل بهصادرات دارند در مرحله قبل از حمل و نقل اعطا می نماید . این وام به صورت لیره ترکیه و یا به ارز خارجی پرداخت میشود ،این وام را به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق بانک اگزیم ترکیه ویا بانکهای تجاری منتخب ترکیه در اختیارصادرکنندگان قرار می دهند .

وام های مخصوص برای خدماتی که درآمد ارزی دارند :

برنامه وام های اعتباری برای بازاریابی حمل و نقل بین المللی :

هدف از این برنامه ارائه منابع مالی به شرکت های حمل و نقل بین المللی برای افزایش رقابت خود و در نتیجه کمک بهدرآمد خارجی ترکیه است.تسهیلات تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت به طور مستقیم توسط بانک اگزیم به شرکت هایحمل و نقل بین المللی ارائه می شود و در جهت کاهش هزینه های حمل و نقل شرکت های صادرکننده است .

شرکت هایی که دارای گواهی نامه مبنی بر توانایی برای حمل و نقل بین المللی باشند واجد شرایط برای این اعتبارهستند وحداکثر دوره بازپرداخت ۱۸ ماه است .مبلغ اعتباری ۱۰۰ ٪ از هزینه حمل است که در مدت اعتبار محقق می شود امانمی تواند از میزان سرمایه شرکت تجاوز کند.

برنامه وام های اعتباری به بازاریابی گردشگری :

هدف از این برنامه ارائه منابع مالی به آژانس های مسافرتی ترکیه وشرکت های هواپیمایی برای فعالیت های تبلیغاتیبازاریابی و یا خدمات خارج از کشور و در نتیجه کمک به تعادل تراز پرداخت ترکیه از طریق افزایش درآمد گردشگری است. آژانس های مسافرتی انتخاب شده توسط وزارت گردشگری و شرکت های هواپیمایی خصوصی که مجوز کار از وزارتحمل و نقل و یا کسانی که توانسته باشند سالیانه بیشتر از ۵۰۰۰۰۰ دلار ارز خارجی جذب کنند واجد شرایط دریافت ایناعتبار هستند. حداکثر دوره بازپرداخت ۱۸ ماه است.مقدار اعتبار به حداکثر ۱۰ درصد از ارز جذب شده توسط شرکت هاو ۸۰ ٪ از کل هزینه های این پروژه پیشنهادی محدود است، اما میزان آن از ۲ میلیون دلار تجاوز نمی کند و برای آژانسهای مسافرتی که سفر تورهای مسافرتی را سازماندهی می کنند و شرکت های هواپیمایی که توسط وزارت گردشگریانتخاب می شوند مدت بازپرداخت حداکثر ۱۸ ماه و بیش از میزان اعتبار منحصر به مقدار حداکثر ۱۵ درصد از درآمد ارزخارجی شرکت است، اما در هر صورت میزان آن بیش از ۴میلیون دلار نیست .

وام های مخصوص برای خدماتی که درآمد ارزی دارند :

این برنامه تعیین شده برای پشتیبانی از برنامه های طراحی و توسعه، طراحی پروژه، خدمات مشاوره ای و خدمات مبتنیبر پروژه در کشورهای خارجی از شرکت های ترکیه با هدف فراهم کردن منابع مالی کوتاه مدت / متوسط مدت برای کمکبه ترکیه برای درآمد ارز خارجی است .وام ها به لیره ترکیه و یا به ارز خارجی افزایش می یابد . شرکت هایی که درترکیه هستند و درآمد آنها به صورت ارز خارجی است ، فعالیت صادراتی و یا خدماتی مانند پروژه های نرم افزاری وخدمات مشاوره ای دارند واجد شرایط دریافت این وام هستند.

برنامه های اعتباری برای شرکت در نمایشگاه های تجاری در خارج از کشور :

این برنامه با هدف ارائه منابع مالی به شرکت هایی که تحت نظر وزارت اقتصاد ترکیه به منظور سازماندهی عادلانه و کمکبه حضور آنها در نمایشگاه ها برای افزایش سهام خود در بازار و در نتیجه کمک به توسعه صادرات است. وام ها تنها بهصورت لیر ترک است. میزان وام برای شرکت هایی که در نمایشگاه حضور خواهند داشت است ۱۰۰٫۰۰۰ لیر و برایآنهایی که برگزار کننده نمایشگاه هستند حداکثر ۱,۰۰۰,۰۰۰ است. میزان وام ۸۰ ٪ از کل هزینه های این پروژهپیشنهادی برای شرکت هایی که در نمایشگاه حضور خواهند داشت و ۳۰ درصد برای آنهایی که برپا کننده نمایشگاه هستند محدود است، اما در هر صورت این میزان نمی تواند از حد شرکت تجاوز کند. دوره بازپرداخت ۳۶۰ روز است، و نرخبهره توسط بانک اگزیم تعیین شده است.

اعتبارات و ضمانت ها :

هدف از این برنامه ارائه پشتیبانی تامین مالی ۲ ساله برای صادرات کالاهای مصرفی بادوام و کم دوام، ۵-۷سال برایصادرات کالاهای سرمایه ای و تا ۱۰ سال برای پروژه های انجام شده توسط شرکت های ترکیه است

ضمانت ها :

اگر معاملات صادرات و یا پروژه های انجام شده در کشورهای خارجی توسط شرکت های ترکیه انجام شود و تامین مالیتوسط بانک های خارجی و یا محلی انجام شود ، ممکن است بانک اگزیم ترکیه اقدام به صدور ضمانت نامه به بانک وام دهندهبه نفع وام گیرنده کند .

برنامه های بیمه :

بانک اگزیم ترکیه پوشش بیمه برای صادرکنندگان ترکیه، در برابر ریسکهای تجاری و سیاسی با ارائه انواع برنامه های بیمهفراهم می کند.

بیمه اعتبار صادرات کوتاه مدت :

بیمه اعتبار صادرات کوتاه مدت در سال ۱۹۸۹ آغاز شده، یک سال پوشش بیمه برای خرید های صادراتی در اعتباراتکوتاه مدت است. پوشش این بیمه ۹۰ {۳۶c19f3138bae0279fee30d5e04f4f2500640a2c4c26df5aeb6c7a6dc7bb39d8} ضرر بنا بر سیاست های تجاری است باز پرداخت آن حداکثر ۳۶۰ روز است .

پوشش جامع دوره قبل از حمل و نقل حداکثر ۱۸۰ روز است.بانک اگزیم ترکیه در حال حاضر در ۲۰۴ کشور پوشش بیمهای دارد . از سوی دیگر، برنامه بیمه اعتباری صادرات صادرکنندگان را برای به دست آوردن کمک های مالی از بانک هایتجاری در شرایط مساعد قادر می سازد .

بیمه اعتبار صادرات بلند مدت:

مقدار حق بیمه مطابق با فرمول خاص توسط بانک اگزیم ترکیه با توجه به

در نظر گرفتن متغیرهای مختلف خطر محاسبه و تعیین می شود .مدت انتظار در تمام برنامه های پوشش ضرر و زیان ۶ماه است.

برنامه بیمه برای فعالیت های ناعادلانه اوراق قرضه :

به منظور حمایت از بخش پیمانکاران در ترکیه، برنامه بیمه جدید پوشش خطر فعالیت ناعادلانه اوراق قرضه برای پیمانکاران ترکیه برای پروژه های خارج از کشور از ابتدای سال ۲۰۰۴ آغاز شده است .این پوشش شامل پیشنهاد اوراققرضه، پیش پرداخت اوراق قرضه ،عملکرد پیمانکاران ترکیه به منظور از بین بردن خطر ابتلا به فعالیت ناعادلانه اوراققرضه است .اوراق قرضه توسط بانک به نفع خریدار عمومی مستقر در کشورهای گیرنده وام برای پروژه های انجام شدهتوسط پیمانکاران ترکیه و یا پیمانکاران فرعی ترکیه صادر می شود . بر اساس این سیاست، بانک اگزیم ترکیه مسئول جبرانضرر و زیان پیمانکار ترکیه، با توجه به حوادث یا شرایط خارج از کنترل پیمانکاراست .

منبع آرزوما

#ترکیه #تجارت #حمایت_مالی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید