نوشته‌ها

همه پرسی کردستان عراق

همه پرسی کردستان عراق یک تهدید برای ترکیه محسوب می شود

/
ترکیه همه پرسی کردستان عراق را یک تهدید می داند بنعلی ییلدی…